Zadania

Organizacja PKW KFOR 
Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR PKW w Republice Kosowo realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania, w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód, polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych, w celu stworzenia warunków do zakończenia misji.

 

Polscy żołnierze stacjonują w bazach: Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo, Camp Film City w Pristinie, Camp Bondsteel i Camp Prizren.

Obecnie XXXV zmianą PKW KFOR dowodzi ppłk Mariusz Janikowski, trzon stanowią żołnierze 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie liczy 253 żołnierzy.

 

Zadania i formy działalności kontyngentu 
W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

 

Do najważniejszych zadań mandatowych należy: 
- przestrzeganie warunków Rezolucji 1244 oraz porozumień technicznych; 
- zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania; 
- zorganizowanie systemu rozpoznania i monitorowanie; 
- przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w prowincji; 
- wspieranie organizacji cywilnych w ustanawianiu prawa i porządku publicznego w prowincji; 
sprawowanie kontroli na przejściach granicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom organizacji międzynarodowych pracującym w rejonie tych przejść; 
- wspieranie pomocy humanitarnej; 
- przeciwdziałanie próbom przemytu towarów pomiędzy Serbią a Kosowem; 
- demonstrowanie obecności militarnej wojsk KFOR. 

Wymienione zadania realizowane są poprzez: 
- prowadzenie codziennych rutynowych patroli; 
- organizowanie patroli doraźnych – zgodnie z potrzebami wynikającymi 
- z danych rozpoznawczych i bieżącej oceny sytuacji; 
- uczestnictwo we wspólnych patrolach z kosowska policją; 
- utrzymywanie Sił Szybkiego Reagowania (QRF – Quick Reaction Force) 
- w gotowości do działania w strefie Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód; 
- wspieranie i zabezpieczanie działań oficerów EULEX podczas przeprowadzania codziennych kontroli na przejściach granicznych; 
- przeprowadzanie wspólnych synchronizowanych patroli granicznych z żołnierzami armii serbskiej; 
- organizowanie doraźnych i stałych punktów kontrolnych na drogach w rejonach przygranicznych; 
- organizowanie doraźnych punktów obserwacyjnych przy głównych drogach prowadzących do granicy z Serbią; 
- stałe monitorowanie stanu dróg i natężenie ruchu w pasie przygranicznym. 

Najważniejszym zadaniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie jest stworzenie i utrzymanie warunków umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców Kosowa w miejscu ich zamieszkania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Żołnierze XXXIV zmiany PKW KFOR każdego dnia realizują zadania na wysokim poziomie, zyskując uznanie w oczach żołnierzy innych armii. Na każdym kroku udowadniają, że są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia służby poza granicami kraju.