Struktura

 

 

W strukturze Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych występują trzy główne piony funkcjonalne:


PION OPERACYJNY
Szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. operacyjnych
cz.p.o płk Sławomir DUDCZAK

PION OPERACYJNY jest komórką wewnętrzną Dowództwa bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu. Realizuje zadania w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i zarządzania informacją, kierowania działaniami przydzielonych sił, monitorowania, analizy i oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowywania rekomendacji dla Dowódcy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania dalszemu ich rozwojowi, do użycia Sił Zbrojnych włącznie.

 

Instytucje podległe:

 

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej J-2

Szef Zarządu – płk Sławomir DUDCZAK 

 • ODDZIAŁ ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH
 • ODDZIAŁ PLANOWANIA ROZPOZNANIA
 • ODDZIAŁ WALKI ELEKTRONICZNEJ
 • ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI INFORMACYJNYMI
 • WYDZIAŁ KIEROWNIA JISTAR

Zarząd Operacyjny J-3

Szef Zarządu - płk Mirosław POLAKOW

 • ODDZIAŁ OPERACJI BIEŻĄCYCH
 • ODDZIAŁ INŻYNIERII WOJSKOWEJ
 • WYDZIAŁ OPBMR
 • WYDZIAŁ ODZYSKIWANIA IZOLOWANEGO PERSONELU
 • WYDZIAŁ OCHRONY OBIEKTÓW
 • POŁĄCZONE CENTRUM OPERACYJNE:

  - ODDZIAŁ PLANOWANIA KRYZYSOWEGO
  - ODDZIAŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO I WSPÓŁDZIAŁANIE Z UKŁADEM POZAMILITARNYM
  - DYŻURNA SŁUŻBA OPERACYJNA


PION PLANOWANIA
Szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. planowania
cz.p.o. płk Daniel BUTRYN

PION PLANOWANIA jest komórką wewnętrzną Dowództwa bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu. Realizuje zadania w zakresie planowania i przygotowania narodowej, połączonej operacji obronnej, zgrywania podporządkowanych Dowódcy jednostek wojskowych i związków organizacyjnych, utrzymywania gotowości bojowej i mobilizacyjnej, oceny zdolności sił i środków oraz koordynacji działań niekinetycznych i elementów pozamilitarnych w ramach operacji połączonej.

 

Instytucje podległe:

 

Zarząd Planowania J-5


Szef Zarządu- płk Daniel BUTRYN

 • ODDZIAŁ PLANOWANIA UŻYCIA SZ
 • ODDZIAŁ GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ
 • ODDZIAŁ DZIAŁAŃ NIEKINETYCZNYCH
 • WYDZIAŁ PRZETRWANIA I OCHRONY WOJSK
 • WYDZIAŁ ORGANIZACJI SD
 • ODDZIAŁ OPERACJI MORSKICH
 • ODDZIAŁ OPERACJI POWIETRZNYCH
 • WYDZIAŁ TARGETINGU
 • ODDZIAŁ ZAANGAŻOWNIA MIĘDZYNARODOWEGO I OPERACJI LĄDOWYCH

Zarząd Szkolenia J-7

Szef Zarządu - płk Andrzej TOMANIK 

 • ODDZIAŁ ĆWICZEŃ I SZKOLENIA BOJOWEGO
 • ODDZIAŁ KONTROLI I CERTYFIKACJI

PION WSPARCIA
Szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia
płk Bogdan DZIEWULSKI

PION WSPARCIA jest komórką wewnętrzną Dowództwa bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu. Realizuje zadania w zakresie stworzenia warunków w obszarach: organizacyjnym, personalnym, uzupełnieniowym, logistycznym i wsparcia dowodzenia, niezbędnych do przygotowania i organizacji operacji obronnej i operacji realizowanych poza granicami państwa.

 

Instytucje podległe:

 

Zarząd Zasobów Osobowych J-1

Szef Zarządu - płk Robert KAMIŃSKI 

 • ODDZIAŁ PERSONALNO-UZUPEŁNIENIOWY
 • ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO-KOMPETENCYJNY I SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Zarząd Logistyki J-4

Szef Zarządu -  płk Janusz BORUCKI

 • ODDZIAŁ PLANOWANIA LOGISTYCZNEGO I KOORDYNACJI
 • ODDZIAŁ PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA MATERIAŁOWEGO
 • ODDZIAŁ PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
 • ODDZIAŁ TRANSPORTU I HNS
 • WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 • ODDZIAŁ OPERACYJNO-MEDYCZNY
 • ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA KONTYNGENTÓW

Zarząd Łączności i Informatyki J-6

Szef Zarządu - płk  Jan SOŁYGA

 • ODDZIAŁ PLANOWANIA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 • ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM
 • ODDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO 

SEKRETARIAT
ppłk Roman KOŁECKI

 

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA
st.chor.szt. Arkadiusz NIEDZIELA

 


ODDZIAŁ PRAWNY
płk Renata SMAGAŁA


 SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ
płk Jacek GAJDA


ODDZIAŁ WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ
kmdr Witold KOTLIŃSKI


ODDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
płk Piotr MISIURA


PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
płk Grzegorz JANOWSKI


ODDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
płk Paweł LEWANDOWSKI


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW
cz.p.o ppłk Władysław FIRMOWSKI


ODDZIAŁ PLANISTYCZNO - KOORDYNACYJNY
płk Marek MISZCZUK


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
st. chor. sztab. Tomasz ŚMICH