Przetwarzanie danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2, kod: 00-908.

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 855 589 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

 

Odbiorcą danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji  zadań ustawowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

Teren zewnętrzny jak i wewnętrzny  obiektów DO RSZ objęty jest monitoringiem.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych w przypadkach, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.