Praca

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie


poszukuje kandydatów na stanowisko


Starszego Specjalisty (pracownik RON)


w Oddziale Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym.

 

 

Wymagania formalne:


1. Wykształcenie:

  • wyższe.

2. Doświadczenie zawodowe:

  • min. 3 lata pracy.

Pożądane cechy charakteru:

  • umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie, samodzielność, dokładność.

 

Do zadań Starszego Specjalisty należeć będzie m. in.:
1. Przygotowanie ocen, analiz, gromadzenie doświadczeń i wypracowywanie propozycji zmian w zakresie realizacji wsparcia teleinformatycznego w misji/operacji.
2. Koordynacja przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem założeń koncepcji FMN (Federated Mission Networking) pod kątem zabezpieczenia realizacji zadań przez Dowództwo Operacyjne RSZ (DO RSZ), jednostki bezpośrednio podległe oraz polskie kontyngenty wojskowe.
3. Administrowanie systemami łączności i informatyki rozwiniętymi w DO RSZ.
4. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej administrowanych systemów teleinformatycznych.
5. Prowadzenie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem sprzętu łączności i informatyki w DO RSZ.
6. Udział w realizacji zadań w ramach celów NATO dla RP w obszarze łączności i informatyki.

 

Oferujemy:
1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać podpisane dokumenty:
1) podanie o pracę;
2) Curriculum Vitae;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oraz
6) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów w terminie do dnia 25.10.2018 r., na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
lub
e-mail: dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

UWAGA:

  • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
  • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
  • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 589 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.
5. Odbiorcami danych osobowych będzie Sekcja do spraw Pracowników Wojska w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.