Praca

OGŁOSZENIE 1

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty

 

 w Wydziale Identyfikacji Bojowej i Monitorowania

Pola Położenia Wojsk Własnych

 

 

 Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe - 3 lata pracy.
 • doświadczenie zawodowe - min. 3 lata pracy.

 

Pożądane cechy charakteru:

 •  umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie, samodzielność, dokładność.

 

Do zadań Starszego Specjalisty należeć będzie m. in.:

 

 1. przygotowanie ocen, analiz, gromadzenie doświadczeń i wypracowywanie propozycji zmian w zakresie systemów identyfikacji bojowej i monitorowania pola położenia wojsk własnych;
 2. koordynacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów identyfikacji bojowej i wojskowej nawigacji satelitarnej pod kątem zabezpieczenia realizacji zadań przez Dowództwo Operacyjne RSZ (DO RSZ), jednostki bezpośrednio podległe oraz polskie kontyngenty wojskowe;
 3. udział w pracach zespołów i przygotowanie propozycji wdrażania systemów identyfikacji bojowej i monitorowania położenia wojsk własnych w jednostkach podległych oraz polskich kontyngentach wojskowych;
 4. prowadzenie bazy danych Wydziału Identyfikacji Bojowej i Monitorowania Pola Położenia Wojsk Własnych;
 5. opracowywanie sprawozdań i meldunków z obszaru identyfikacji bojowej, monitorowania pola położenia wojsk własnych oraz wojskowej nawigacji satelitarnej;
 6. udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach oraz ćwiczeniach reagowania kryzysowego;
 7. udział w realizacji zadań w ramach celów NATO dla RP w obszarze łączności i informatyki.

 

Oferujemy:

 1.  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. praca w podstawowym systemie czasu pracy.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać podpisane dokumenty:

 

1. podanie o pracę;

2. Curriculum Vitae;

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

oraz

5. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów w terminie do dnia 24.06.2019 r., na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Personalno-Uzupełnieniowy

e-mail: dorsz.kadry@ron.mil.pl

lub

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

UWAGA:

 • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.

 

 

OGŁOSZENIE 2

 

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

audytora wewnętrznego

 

 

Wymagania formalne:

 • spełnienie wymagań z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
 • wykształcenie wyższe;
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe.

 

 

Pożądane cechy charakteru:

 

 • analityczne myślenie, samodzielność, dokładność.

 

 

Do zadań audytora wewnętrznego należeć będzie m. in.:

 

 1. dostarczenie obiektywnej i niezależnej oceny systemów zarządzania i kontroli gospodarowania publicznymi środkami budżetowymi w jednostce oraz wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 2. ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarowania przydzielonymi publicznymi środkami finansowymi;
 3. określenie obszarów ryzyka i ocenę kontroli zarządczej;
 4. określenie przyczyn i skutków uchybień w gospodarowaniu publicznymi środkami budżetowymi;
 5. realizacja rocznej działalności audytu zgodnie z zatwierdzonym „Rocznym planem audytu”, a w przypadku pojawienia się obszarów o wysokim stopniu ryzyka, przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem (tzw. audyt doraźny);
 6. informowanie Dowódcę jednostki w razie stwierdzenia znamion czynów kwalifikujących się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia;
 7. współpracowanie z audytorem wewnętrznym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz inspektorami Najwyższej Izby Kontroli i Kontroli Gospodarczej MON.  

 

 

Oferujemy:

 

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. samodzielne stanowisko.

 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać podpisane dokumenty:

 

1. podanie o pracę;

2. Curriculum Vitae;

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 oraz

5. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., na adres:

  

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

lub

 

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

UWAGA:

 

 • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

  

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.