Praca

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów do pracy w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) na stanowisko:

 

Tłumaczy języków:

 • włoskiego;
 • rosyjskiego, łotewskiego;
 • rumuńskiego;
 • arabskiego;
 • albańskiego, bośniackiego, chorwackiego, serbskiego;
 • dari, paszto.

 

Inspektorów BHP, specjalistów BHP.

 

Psychologów.

 

Wymagania ogólne:

 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu, Bośni i Hercegowiny, Iraku, Kosowa, Kuwejtu, Łotwy oraz Rumunii.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.

 

Wymagania szczególne:

 dla tłumaczy:

 1. Bardzo dobra znajomość obcego w mowie i piśmie.
 2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 

 

 dla inspektorów BHP, specjalistów BHP oraz psychologów:

 1. Wykształcenie związane ze specjalizacją.
 2. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.
 3. Udokumentowany staż pracy.

 

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

 

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie podania o pracę wraz z załącznikami:

 • Curriculum Vitae.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres: 

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Zarząd Zasobów Osobowych – J1
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

tel. 261-855-319, fax: 261-855-214
e-mail:
 dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna oraz autoprezentacja.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 UWAGA:

 • z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są przez 3 kolejne lata, a następnie niszczone,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,
 • umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.