Praca w PKW

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie poszukuje kandydatów na pracowników do pracy w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowiska:

 

 1.  Tłumaczy języków:

     - łotewskiego;

     - arabskiego;

     - rumuńskiego;

     - albańskiego, bośniackiego, chorwackiego, serbskiego;

     - dari, paszto.

 

 2.    Specjalistów BHP.

 

 3.    Psychologów.

 

 

Od kandydatów wymagane jest:

 

 • w zakresie wymagań ogólnych:
 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu, Bośni i Hercegowiny, Iraku, Kosowa, Kuwejtu, Litwy, Łotwy oraz Rumunii.
 3. Predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Zgoda zainteresowanego na nienormowany czas pracy.
 5. Umiejętność obsługi komputera.
 6. Ważny paszport.

 

 • w zakresie wymagań szczegółowych:

 

 dla tłumaczy:

 1. Bardzo dobra znajomość języka polskiego i obcego w mowie i piśmie.
 2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 

 

 dla lekarzy oraz specjalistów BHP oraz psychologów:

 1. Wykształcenie związane ze specjalizacją.
 2. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.
 3. Udokumentowany staż pracy.
 4. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. 2015 poz. 1524).

 

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie podania o pracę wraz z załącznikami:

 1. Curriculum Vitae ze zdjęciem (zawierające obowiązkowo datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca, serię, nr oraz datę ważności paszportu;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres:

 

  

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2,

00-908 Warszawa

lub

na fax: 261-855-214


e-mail: dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

 

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o poprzednim zatrudnieniu.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna oraz autoprezentacja.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej do pracy w PKW.
 4. Ustalenie zdolności fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany
  do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 5. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do pracy na takim stanowisku.

 

UWAGA:

-     z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
-     dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są przez 3 kolejne lata, a następnie niszczone,

-     ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
-     pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,
-     umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji jej przedłużenia.