Praca w PKW

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie poszukuje kandydatów na pracowników do pracy w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowiska:

 

 1.    Tłumaczy języków:

 -     włoskiego;

 -     rosyjskiego, łotewskiego;

 -     rumuńskiego;

 -     arabskiego;

 -     albańskiego, bośniackiego, chorwackiego, serbskiego;

 -     dari, paszto.

 

 

 2.     Inspektorów BHP, specjalistów BHP.

 3.     Psychologów.

 4.     Specjalistów ds. finansowych.

 

Wymagania ogólne:

 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu, Bośni i Hercegowiny, Iraku, Kosowa, Kuwejtu, Łotwy oraz Rumunii.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.

Wymagania szczególne:

 dla tłumaczy:

 1. Bardzo dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie.
 2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 

 

 dla inspektorów BHP, specjalistów BHP, specjalistów ds. finansowych oraz psychologów:

 1. Wykształcenie związane ze specjalizacją.
 2. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.
 3. Udokumentowany staż pracy.

 

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie podania o pracę wraz z załącznikami:

 1. Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w procesie rekrutacji.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres:

  

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Zarząd Zasobów Osobowych – J1
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

tel. 261-855-319, fax: 261-855-214
e-mail:
 dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna oraz autoprezentacja.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

UWAGA:

-  z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,

- dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są  2 lub 3 lata, a następnie niszczone,

-  ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,

- umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy. 
 • Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2. 
 • We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowychtelefonicznie: 261 855 589 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.
 • Odbiorcami danych osobowych będzie Sekcja do spraw Pracowników Wojska w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na stanowisko pracy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.