Praca w PKW

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

poszukuje kandydatów na pracowników do pracy

w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowiska:

 

 

1. Tłumaczy języków:

włoskiego, 

rosyjskiego, łotewskiego,

rumuńskiego,

arabskiego,

albańskiego, bośniackiego, chorwackiego, serbskiego,

dari, paszto.

 

 2. Inspektorów BHP, specjalistów BHP.
 3. Psychologów.

 

Wymagania ogólne:

 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu, Bośni i Hercegowiny, Iraku, Kosowa, Kuwejtu, Łotwy oraz Rumunii.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.

Wymagania szczególne:

 dla tłumaczy:

 1. Bardzo dobra znajomość języka polskiego i obcego w mowie i piśmie.
 2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 

 

 dla inspektorów BHP, specjalistów BHP oraz psychologów:

 1. Wykształcenie związane ze specjalizacją.
 2. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.
 3. Udokumentowany staż pracy.
 4. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1524).

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie podania o pracę wraz z załącznikami:

 1. Curriculum Vitae (zawierające obowiązkowo datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca, serię, nr oraz datę ważności paszportu).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres:

  

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

fax: 261-855-214
e-mail:
 dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o poprzednim zatrudnieniu.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna oraz autoprezentacja.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej do pracy w PKW.
 4. Ustalenie zdolności fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany
  do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 5. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do pracy na takim stanowisku.

 

 

UWAGA:

-     z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
-     dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są przez 3 kolejne lata, a następnie niszczone,

-     ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
-     pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,

-     umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy
na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.