PKW Irak

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 czerwca 2017 r.

o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt

(M.P. z dnia 30 czerwca 2017 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 pkt 1 lit. c w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 130 żołnierzy i pracowników w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt, w tym do 10 żołnierzy i pracowników w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością ich krótkotrwałego użycia w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt w przypadku wystąpienia przesłanek o możliwym wzroście zagrożenia lub wystąpienia wzrostu zagrożenia dla PKW, bez konieczności rotacji żołnierzy i pracowników stacjonujących w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt.

§ 2. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3. Za współpracę z kierowniczymi organami prowadzącymi działania Globalnej Koalicji w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.