PKW EUTM RCA

 

 

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 19 września 2018 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 2 żołnierzy, w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej "PKW".

§ 2.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3.

Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.

§ 4.

Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda