PKW EUFOR ALTHEA

 

 

 

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 listopada 2016 r.

o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

(M.P. z dnia 10 listopada 2016 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 12 listopada 2016 r. do dnia 8 listopada 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska, w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.

§ 2. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Liczbę i rodzaj uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Polscy żołnierze obecni są w Bośni i Hercegowinie od ponad 20 lat. Początkiem naszego zaangażowania był udział w międzynarodowych Siłach Implementacyjnych IFOR. Rada Ministrów RP 5 grudnia 1995r. podjęła decyzję o skierowaniu polskiego batalionu do udziału w Brygadzie Nordycko-Polskiej (NORDPOLBDE). W rejon operacji wyjechał 16 batalion powietrzno-desantowy zgłoszony w tym czasie do uczestnictwa w programie Partnerstwa dla Pokoju.

 

Na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1088 z dnia 12 grudnia 1996r. siły implementacyjne zostały zredukowane i przemianowane na Siły Stabilizujące SFOR. Polscy żołnierze wykonywali zadania mandatowe w rejonie misji w ramach NORDPOLBDE jako PKW SFOR.

 

W czerwcu 2004r. na szczycie NATO w Stambule podjęło decyzję o przekazaniu misji Sił Stabilizacyjnych w BiH siłom Unii Europejskiej, które oficjalnie przejęły od NATO odpowiedzialność z kontynuowanie operacji 2 grudnia 2004r. Siły Unii Europejskiej (EUFOR ALTHEA) działają w ścisłej współpracy z NATO.  Celem misji oprócz zapewnienia „bezpiecznego środowiska" w BiH było nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi agendami Unii Europejskiej obecnymi w tym regionie. Unia Europejska i NATO współdziałają ze sobą w BiH na podstawie dokumentów znanych jako „Berlin-Plus” (nazwa wywodzi się od miejsca spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w 1996 roku). Zgodnie z tymi ustaleniami, Unia Europejska korzysta z potencjału planowania NATO oraz wykorzystuje te same wojskowe kwatery dowodzenia, działając za pośrednictwem komórek UE ulokowanych zarówno w Najwyższym Dowództwie Sił Sprzymierzonych Europy w Mons (Belgia), jak i Dowództwie Połączonych Sił Zbrojnych w Neapolu – dowództwie operacyjnym natowskich misji na Bałkanach. Od grudnia 2004r. Polski Kontyngent Wojskowy realizował zadania w składzie Wielonarodowych Sił Zadaniowych „Północ” – MNTF(N) EUFOR. PKW EUFOR stacjonował w bazie w Tuzli. W pierwszej połowie 2007r. Unia Europejska uznała, że BiH poczyniła znaczne postępy w osiągnięciu celów swej polityki i zredukowała siły w rejonie operacji. W tym samym roku dokonano także przeniesienia Polskiego Kontyngentu Wojskowego do bazy Butmir w Sarajewie, gdzie polscy żołnierze stacjonują do chwili obecnej.  

 

Kolejne zmiany w siłach międzynarodowych, a tym samym w Polskim Kontyngencie Wojskowym podyktowane były postępującym procesem stabilizacji. Polska zredukowała liczebność żołnierzy do 50 i skupiła swój wysiłek na kwestiach szkolenia, doradzania i monitorowania dla Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny.

 

1 grudnia 2010 roku rozpoczęła realizację zadań szkoleniowo-doradczych I zmiana PKW EUFOR/MTT tym samym ostatecznie zakończyło to etap stabilizacyjny w historii kontyngentu.

 

Obecnie głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w ramach sił EUFOR jest szkolenie i doradzanie oraz budowa wybranych zdolności bojowych SZ BiH zgodnie ze standardami NATO i UE, oraz monitorowania przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Ponadto PKW realizuje szereg przedsięwzięć związanych ze wspieraniem władz lokalnych w utrzymaniu bezpiecznych warunków  do wdrażania ustaleń zawartych w porozumieniach pokojowych. Poza działaniami ściśle szkoleniowymi PKW wspomaga i organizuje pomoc humanitarną, jak również prowadzi zajęcia ze świadomości minowej.

 

      1.Siły (własne – na teatrze):

 

-   Dowództwo PKW

-   Narodowa Komórka Kontrwywiadu(NKK)

-   Narodowa Komórka Wywiadu(NKW)                                  

     

      2. Siły (własne - wydzielane w podporządkowanie d-com/szefom komórek EUFOR):

 

-   Personel w Kwaterze Głównej EUFOR(HQ EUFOR)

-   Zespół Doradczy (EAT - Embedded Advisory Team) przy Dowództwie 6.BP SZ BiH

-   Zespół Szkoleniowy - transport i ruch wojsk (MTT-1 – Mobile Training Team)

-   ZespółSzkoleniowy (LL EAT – Lessons Learned Embedded Advisory Team)

-   Personel w Międzynarodowej Grupie Żandarmerii Wojskowej (IMP – International Military Police)

-   Oficer w Centrum KoordynacjiZespołówLOT(LCC – Liason Coordination Center LOT)

-   Zespół Łącznikowo – Obserwacyjny (LOT – LiasonObservation Team)