Ćwiczenia

 

 

                                                                 

 

ANAKONDA-16 to największe i najważniejsze dotychczas ćwiczenie Sił Zbrojnych RP. W ramach przedsięwzięcia szkoleniowego realizowane są wieloszczeblowe, kompleksowe ćwiczenia w wymiarze wielonarodowym. W dniach od 7 czerwca do 17 czerwca br. na wszystkich rodzajach poligonów ćwiczyć będzie ok. 27 000 żołnierzy, co oznacza, że ćwiczenie ANAKONDA-16 będzie jednym z największych ćwiczeń w Polsce od 25 lat.

Ćwiczenie jest przygotowywane zgodnie z zasadą podziału dowództw na tzw. „Force Usera” i „Force Providera”. Według tej zasady Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jako „Force Provider” organizuje szkolenie, przygotowuje żołnierzy do ćwiczeń. Natomiast, drugie -Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jako „Force User”, kieruje operacją, tworzy zadania taktyczne, układa ćwiczenia oraz nimi dowodzi.


Udział w manewrach, w czterech komponentach wojskowych: lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych, weźmie ok. 27 tysięcy żołnierzy. W tym około 12 000 żołnierzy polskich, którzy będą ćwiczyć w ramach dwóch korpusów, trzech dywizji (dwóch polskich i jednej amerykańskiej), dwunastu brygad i szeregu baz, pułków, flotylli i innych pododdziałów. Na różnych etapach szkolenia kluczowe role odegrają Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód oraz  Dowództwo Komponentu Lądowego NATO w Izmirze. Wśród ćwiczących obcokrajowców, najliczniej reprezentowaną armią będzie armia Stanów Zjednoczonych, które skierują do Polski około 10 tysięcy żołnierzy.

Do dyspozycji żołnierzy przeznaczono około 3000 różnego rodzaju pojazdów, w tym czołgi Leopard 2A4 i 5, kołowe, opancerzone transportery ROSOMAK, około 60 statków powietrznych, w tym myśliwce F-16 oraz 12 okrętów marynarki wojennej.

 

Przez ostatnich dziesięć lat ćwiczenie ANAKONDA ewaluowało z przedsięwzięcia typowo wojskowego, poprzez ćwiczenie z udziałem sektora pozamilitarnego w wymiarze krajowym, następnie regionalnym, aż do ćwiczenia sojuszniczego z aktywnym udziałem państw - członków NATO.


W świetle zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze regionalnym jak i globalnym, ćwiczenia takie jak Anakonda-16 nabierają szczególnego znaczenia. Potwierdzeniem tego jest udział kontyngentów narodowych ponad połowy krajów NATO, które wezmą udział w tym przedsięwzięciu.ANAKONDĘ od samego początku, czyli od 2006 roku w cyklu dwuletnim przygotowuje i prowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. We wcześniejszych edycjach w latach: 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 wzięło udział blisko 50 tys. żołnierzy.

 

***

 

ANAKONDA-16 is so far the greatest and the most important exercise of the Polish Armed Forces.Within the training undertaking multilevel, complex exercises on multinational size will be realized. From 7 to 17 June this year, at all kinds of field training areas, 27.000 soldiers will conduct the training, which means that the ANAKONDA – 16  Exercise will be one of the greatest exercises carried out in Poland  within 25 years.

 

 

 

 The exercises is being prepared according to the rule of the division of commands on so called „Force User” and „Force Provider”. According to this rule, The General Command of the Polish Armed Forces as „Force Provider” organizes training and prepares soldiers to run the exercises. Whereas, the second one – Operational Command of the Polish Armed Forces as „Force User”, conducts the operation, develops tactical tasks, develops the exercises and carries out the command over them

 

 

 

There will participate 27.000 soldiers in the maneuvers, in the four military components: land, air, navy and special Forces. This makes 12.000 Polish soldiers who will be carrying out the exercises within two corpses, three divisions (two Polish and one American), twelve brigades and a number of air-bases, regiments, flotillas and other subunits. At different stages of training, the key roles are put on Multinational Corps Northeast  and  Allied Land Command in Izmir. Among the foreigners taking part in the exercise, the most numerous will be the Army of the United States, which will send to Poland around 10.000 soldiers. 

 

 

 

 

 

About 3.000 vehicles of different type will be at the disposal of soldiers, including Leopard 2A4 and 5 tanks, armored personnel carriers ROSOMAK, about 60 aircraft, including F-16 Fighting Falcons and 12 naval vessels Within last 10 years, the ANKONDA exercise has evolved from the  typically military undertaking, through the exercise employing national non-military sector, then regional non-military sector, to the allied exercise where NATO member countries actively took part in.    

 

 

 

Seeing international safety and security changes in regional and global dimension, the exercises such as ANKONDA-16, have the unique meaning.  This can be confirmed by the  participation of national contingents of more than half of NATO member countries in the exercise.   

 

 

 

The ANAKONDA exercise, since its beginning, which is organized in a two-year period since 2006, is prepared and conducted by Operational Command of the Polish Armed Forces. In previous editions: 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 there were nearly 50.000 soldiers altogether.

 

 

 

 

 

Oficjalna strona / EX Anakonda-16 website: http://anakonda.do.wp.mil.pl/pl/index.html