COM - DKM

STRUKTURA 

 

Z chwilą wejścia w życie nowego systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, w miejsce rozformowanych dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych: Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych, zostały utworzone dwa dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ). W strukturach DG RSZ utworzono Inspektorat Marynarki Wojennej, a DO RSZ podporządkowano istniejące Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego.

 

Oba te dowództwa przejęły zadania rozwiązanego Dowództwa Marynarki Wojennej. Tym samym COM – DKM stał się jednostką dowodzącą siłami Marynarki Wojennej wydzielanymi z DG RSZ w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

 

Dowództwo Operacyjne RSZ
(DO RSZ)
Dowództwo Generalne RSZ
(DG RSZ)
Centrum Operacji Morskich –
 Dowództwo Komponentu Morskiego
Inspektorat Marynarki Wojennej

 

 

Na czele Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego stoi dowódca, który w bezpośrednim podporządkowaniu ma komórki wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

Do zapewnienia ciągłości dowodzenia oraz właściwego wykonywania zadań dowódcy podlegają: zastępca oraz szef Sztabu wraz z podległym sztabem.

 

 

 

 

MISJA I ZADANIA CENTRUM OPERACJI MORSKICH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego będąc jednostką szczebla taktycznego - przeznaczona jest do dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim.


Do zasadniczych zadań Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego należy:

  • koordynacja działalności bieżącej sił podległych Dowództu Generalnemu RSZ oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ realizujących zadania w strefie odpowiedzialności dowódcy COM-DKM;
  • dowodzenie wydzielonymi siłami MW na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań;
  • dowodzenie wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych;
  • dowodzenie wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz współdziałanie w tym obszarze z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;
  • kierowanie całokształtem przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych oraz koordynacyjnych związanych z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej;
  • monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów i sił NATO;
  • nadzorowanie służb Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w zakresie ich gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania przez nie gotowości do podjęcia działań;
  • monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu;
  • koordynacja Systemu Wykrywania Skażeń (SWS) w stosunku do wszystkich elementów tego systemu zlokalizowanych w strefie odpowiedzialności COM-DKM;
  • zbieranie i analiza danych, prognozowanie i dystrybucja prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek sił morskich i sił sojuszniczych.

 

 

 

http://www.com.wp.mil.pl/pl/16.html

 


Adres do korespondencji:

 

ul. Waszyngtona 44

 

81-301 Gdynia

 

 

 

 Sekretariat
Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Komponentu Morskiego

 

 e-mail: sekretariat.com@mw.mil.pl
tel. 261 26-37-35; 261 26-35-45

 

 

 

Sekcja Komunikacji Społecznej
Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego

 

 e-mail: rzecznik.com@mw.mil.pl
    tel. 261 26-39-19