AKTUALNOŚCI
21 06 2018
Posiedzenie Rady SAR
  • drukuj

W dniu 20.06.2018 r., w Sali Kaprów na Okręcie „Błyskawica”, odbyło się posiedzenie Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Rady SAR), któremu przewodniczył Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni dr Sławomir Wojciechowski.

 

Spotkanie rozpoczęto wręczeniem nominacji nowym członkom Rady SAR, nadanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Podczas obrad dyskusji poddano propozycję rozszerzenia zadań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) w zakresie możliwości gaszenia pożarów na morzu oraz omówiono wyzwania dla systemu SAR związane z budową morskich farm wiatrowych. Ponadto przedyskutowano przedsięwzięcia, których realizacja poprawi współpracę MSPiR z instytucjami współdziałającymi podczas prowadzenia akcji ratowniczych.

 

Dodatkowo, w związku z częstą realizacją wspólnych działań elementów systemu SAR ze Służbą Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Służba ASAR), przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych omówił funkcjonowanie Służby ASAR w nowych uwarunkowaniach, po utworzeniu cywilno – wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

 

W dalszej kolejności, Komendant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP przedstawił zagadnienia związane z ratowaniem ludzi uwięzionych w pułapkach powietrznych, w następstwie katastrofy morskiej. Na zakończenie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zaprezentowali wnioski dotyczące współpracy PSP z Służbą SAR, w tym w zakresie możliwości usuwania rozlewów olejowych na brzegu morskim.

 

Kolejne posiedzenie Rady SAR ustalono na IV kwartał 2018 r.

 

*    *    *

 

Rada SAR jest organem opiniodawczo – doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu oraz w  zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem morskim, zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

 

Do głównych zadań Rady SAR należy:

-  opiniowanie propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji poszukiwawczych i ratowniczych podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR,

-  opiniowanie planów rozwoju Służby SAR,

-  inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia efektywności działań Służby SAR.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

W skład Rady SAR wchodzą:

-   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

-   dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

-  przedstawiciele jednostek organizacyjnych wymienionych w ustawie o bezpieczeństwie morskim tj. Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz innych jednostek mogących udzielić wsparcia i pomocy.

 

Tekst: Szefostwo Obrony Powietrznej DORSZ

Zdjęcia: Centrum Operacji Morskich

‹‹ cofnij